SMOS prototype algorithm for detecting autumn soil freezing